Krisstöd och krishantering

Våra krisspecialister stödjer varje dag privata företag, offentliga och kommunala verksamheter att hantera olika typer av kriser. Till följd av pandemin har vi anpassat stöd för att möta de behov som finns ute i verksamheterna idag.

Krisstöd i pandemins nuvarande skede

Hög arbetsbelastning, omfattande oro och ovisshet är faktorer som idag råder på en stor andel av våra arbetsplatser. Arbetsgivare står inför en rad utmaningar där akut hantering av pandemins biverkningar på verksamhet och personal behöver adresseras.

Många har medarbetare med konstant hög arbetsbelastning som upplever sig otillräckliga och är i behov av återhämtning. Andra har personal som inte bara är ensamarbetande utan socialt distanserade och isolerade. Därtill förekommer medarbetare som bär på befogad oro över såväl sin hälsa som sin anställning.

Stödinsatser

Ett bra omhändertagande i krissituationer får inte bara omedelbart stabiliserande effekter, utan har också en långsiktigt positiv inverkan på relationen mellan chefer och medarbetare. Genom våra krisstödstjänster får du ett starkt komplement till din egen krisorganisation genom tillgänglighet, stöd, kompetens, bedömning och rådgivning. 

 • Stöd till chefer
  Chefshandledning i att hantera krisen med våra krisspecialister. De gör en bedömning av situationen och rekommendationer på insater.
 • Avlastande samtal för grupp och individ
  Våra experter skapar utrymme för återhämtning och ger stöd genom att samla arbetsgrupper och individer för avlastande, bearbetande och reflekterande samtal.
 • Screening för psykisk ohälsa

Strukturerad krishantering för hela organisationen

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ”Första hjälpen och Krisstöd” (AFS 1999:7) är arbetsgivare skyldiga att förbereda sig för en kris. Arbetsgivaren ansvarar för att det finns en beredskap för krisstöd. Med krisstöd avses det psykiska eller sociala omhändertagandet av personal.

Krisberedskap, krishantering och krisstöd

Falck Healthcares kristeam stöttar er verksamhet och hjälper er att bygga upp och utveckla krisorganisationer, så att ni snabbt kan vidta rätt åtgärder när krisen är ett faktum. Därför utbildar vi krisledningsgrupper och chefer i krisberedskap. En kris som är väl hanterad, oavsett utgång, påverkar det långsiktiga engagemanget och motivationen för arbetet och verksamheten. Upplevelsen av stödinsatserna är viktigare för den långsiktiga återhämtningen än själva händelsens karaktär.

Stöd till ledningsgrupp, chef och medarbetare under krisen

Som ledningsgrupp eller personalansvarig chef får ni kvalificerad och evidensbaserad handledning genom oss på Falck Healthcare. Vi finns också som ett stöd till drabbade medarbetare, kollegor och anhöriga. 

 • Hela organisationen får tillgång till en dygnet-runt-öppen telefonjourChefer och drabbade medarbetare får snabb kontakt med erfarna krisspecialister i Falck Healthcares kristeam och omedelbar handledning i att hantera krisen.
 • Krisspecialisten gör en bedömning av situationenFörutom chefsstödet rekommenderar krisspecialisten ytterligare insatser om det bedöms vara nödvändigt.
 • Krisspecialisten följer upp utvecklingen med chefen Specialisten gör en bedömning och sätter in fler åtgärder om det visar sig bli nödvändigt. Syftet med alla åtgärder är att stärka och mobilisera de resurser som redan finns hos den drabbade individen eller gruppen. 

Stöd efter krisen

Våra krisspecialister hjälper er att gå stärkta ur krisen. Genom forskning vet vi att lärandet är som störst efter en kris. Vi vet att lojaliteten hos medarbetarna ökar efter en väl hanterad kris. Utvärdering och reflektion över era erfarenheter ger ny kunskap och kan bidra till nya strategier för att hantera det ni har varit med om.

Exempel på insatser efter en kris

 • Genomgång med ledningsgruppen av krisinsatsen
 • Seminarium för berörda chefer och medarbetare
 • Revidering av krisplan och krisorganisation
 

Tillfälligt samtalsstöd

Tillfälligt samtalsstöd är ett personalstöd där medarbetare får tillgång till ett krisstödsnumret dit de kan ringa dygnet runt, alla dagar i veckan för att prata och få stöd i sin situation, utan att chefen först behöver aktiveras.

Såhär går ett stödsamtal med medarbetarna till

Personalstödet är tillgängligt dygnet runt, årets alla dagar. Medarbetaren kan med andra ord ringa så fort – och så ofta – som en stöttande knuff i rätt riktning behövs. Samtalen är helt anonyma, ingenting som sägs når arbetsgivaren. 

Stödsamtalen kan exempelvis handla om: 

 • Stress, utbrändhet, mobbning, samarbetsproblem kopplat till arbetsplatsen. 
 • Relationsproblem, skilsmässa, tvister, dödsfall, ekonomiska problem, juridiska svårigheter, missbruksproblem eller problem med barnen.

Vägledning av leg. psykolog, psykoterapeut, socionom m.fl.

Eftersom Falck Healthcare är ledande inom hälsa i arbetslivet så har vi många kompetenser knutna till oss runt om i landet och internationellt. Ansluter ni företaget till oss så har ni tillgång till en uppskattad personalvårdsförmån som är skattefri om den erbjuds till alla på arbetsplatsen.

Alla medarbetare får då fri tillgång till:

 • Obegränsat antal samtal via telefon med en socionom Första samtalet görs alltid av en socionom som bedömer situationen. Därefter väljer socionomen att själv vägleda medarbetaren, eller låta medarbetaren tala med en psykolog eller psykoterapeut – om det är sådan vägledning som behövs – eller en jurist eller ekonom om situationen påvisar det.
 • Upp till fem samtal per ärende med leg. psykolog eller psykoterapeut Via telefon, fysiska besök eller videosamtal.
 • Upp till fem samtal per ärende med jurist eller ekonom Via telefon eller videosamtal. 

Efter vägledningen får arbetsgivaren en avidentifierad notis om att någon har tagit kontakt med Falck Healthcare, resten är anonymt, liksom namn och anledning till samtalet.

Fyll i en förfrågan så kontaktar vi er

Få trygg krisberedskap och krisstöd

Med vårt kristeam kan era personalansvariga chefer och ledningsgrupper känna er trygga i att bygga upp en stark krisberedskap. Våra specialister finns till för att stötta er, era drabbade medarbetare, kollegor och anhöriga.

Fler av Falck Healthcares tjänster